Burgers Dierenhotel Egmond
Burgers Dierenhotel Egmond

Privacyverklaring

Definities
a. Privacy verklaring: deze privacy verklaring;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Burgers Dierenhotel Egmond: Hoeverweg 27, 1934 PL Egmond aan den Hoef;
d. Website: de website die onder de domeinnaam http://www.burgersdierenhotel.nl/ wordt gedreven.

1. Algemeen
1. In deze Privacy verklaring wordt beschreven hoe Burgers Dierenhotel Egmond de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt;
2. De persoonsgegevens die door Burgers Dierenhotel Egmond worden verwerkt zijn:
- Soort huisdier,
- Naam van huisdier,
- Geboortedatum van huisdier,
- Ras van het huisdier,
- De grote van het huisdier,
- Het geslacht van het huisdier,
- Castratie huisdier,
- Chipnummer huisdier,
- Datum inenting huisdier,
- Dierenarts huisdier,
- Naam eigenaar,
- Adres eigenaar,
- Postcode eigenaar,
- Woonplaats eigenaar,
- Telefoonnummer eigenaar,
- E-mailadres eigenaar.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1. Burgers Dierenhotel Egmond verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Burgers Dierenhotel Egmond heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten van Burgers Dierenhotel Egmond.
2. Burgers Dierenhotel Egmond gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Burgers Dierenhotel Egmond heeft verstrekt:
- Als de Gebruiker Burgers Dierenhotel Egmond om informatie over diensten verzoekt, verwerkt Burgers Dierenhotel Egmond de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
Als de Gebruiker een reservering maakt, gebruikt Burgers Dierenhotel Egmond de persoonsgegevens om die boeking af te handelen.
3. Daarnaast kan Burgers Dierenhotel Egmond de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Burgers Dierenhotel Egmond die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@burgersdierenhotel.nl

3. Social media buttons
1. Op de website van Burgers Dierenhotel Egmond zijn knoppen  opgenomen om pagina’s aan te prijzen of delen op sociale netwerken, zoals Facebook etc. de inhoudt welke worden gedeeld op deze platformen via deze knoppen is de verantwoordelijkheid van deze platformen. Door te klikken op deze knoppen activeer je het bij de knop horende platform.
2. Wij adviseren Gebruikers om de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale netwerken te lezen om na te gaan wat zij met persoonsgegevens van een Gebruiker doen op het moment dat deze een button als genoemd activeert.

4. Doorgifte aan derden
1. Burgers Dierenhotel Egmond zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
- de doorgifte geschiedt aan een door Burgers Dierenhotel Egmond voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Burgers Dierenhotel Egmond een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
- Burgers Dierenhotel Egmond op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
2. Burgers Dierenhotel Egmond kan ook persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EER sturen. Burgers Dierenhotel Egmond zorgt daarbij wel voor passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, de persoonsgegevens van Gebruikers te voorkomen.

5. Beveiliging en geheimhouding
1. Burgers Dierenhotel Egmond draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2. Burgers Dierenhotel Egmond moet alle datalekken documenteren en ze melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Op basis van deze documentatie moet de AP kunnen controleren of Burgers Dierenhotel Egmond aan de meldplicht heeft voldaan.
3. Burgers Dierenhotel Egmond zal betrokkene(n) in kennis stellen van het Datalek, zoals hiervoor omschreven, voor zover het Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

6. Cookies
Burgers Dierenhotel Egmond maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het onthouden van welke gegevens je in een formulier gebruikt zodat deze kunnen worden aangevuld.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Door het website gebruik te meten, kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat de website van Burgers Dierenhotel Egmond goed functioneert. Denk hierbij aan:
- Opgeslagen browserinstellingen zodat je onze website optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;
- De mogelijkheid je inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
- De mogelijkheid om te reageren op berichten in onze website;
- Een gelijkmatige belasting van de website zodat die goed bereikbaar is en optimaal blijft werken;
- Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze website, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Analytische cookies
Wij gebruiken, met behulp van derden, analytische cookies om het website gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Zo kunnen wij de ervaring met onze website voortdurend optimaliseren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
- Het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt;
- Technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari of Firefox), de resolutie van je computerscherm, je taalvoorkeur en welk apparaat je gebruikt;
- Vanaf welke pagina je op de website bent gekomen;
- Wanneer en hoelang je de website bezoekt of gebruikt;
- Of je gebruikmaakt van functionaliteiten van de website. Bijvoorbeeld het maken van een reservering.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:
- Bij te houden wat het aantal bezoekers van onze website is;
- Te meten hoe lang een bezoek duurt;
- Te bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt.

Marketingcookies
Voor de cookies die partijen voor marketingdoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op onze website cookies en/of overige technieken: Google, Facebook. Om jouw instellingen voor marketingcookies bij andere partijen te beheren, verwijzen wij je naar de websites van deze partijen.

Wij maken alleen gebruik van marketingcookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt hieronder bij browserinstellingen zien hoe je deze cookies kunt weigeren.

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat je gebruikt. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina's zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com/

7. Informatieplicht
1. Met deze Verklaring voldoet Burgers Dierenhotel Egmond aan haar informatieverplichting door de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te informeren over het verwerken van hun persoonsgegevens. Deze informatie wordt verstrekt voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van vastlegging.
2. Met deze verklaring informeert Burgers Dierenhotel Egmond de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke grondslag alsook aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Tot slot is in deze Verklaring opgenomen welke bewaartermijnen Burgers Dierenhotel Egmond in acht zal nemen.

8. Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet
1. Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen enkel kosten worden verbonden indien de betrokkene om bijkomende kopieën van de persoonsgegevens verzoekt.
2. Indien Burgers Dierenhotel Egmond twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.
3. Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan Burgers Dierenhotel Egmond, die binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.
4.
- Indien de betrokkene Burgers Dierenhotel Egmond verzoekt tot correctie omdat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, neemt Burgers Dierenhotel Egmond binnen vier weken nadat betrokkene dit verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing.
- Indien een betrokkene een verzoek heeft gedaan tot correctie van door Burgers Dierenhotel Egmond verwerkte persoonsgegevens, kan dezelfde betrokkene verzoeken om de verwerking te beperken, gedurende de periode dat Burgers Dierenhotel Egmond het verzoek onderzoekt. Ook wanneer een betrokkene van oordeel is dat Burgers Dierenhotel Egmond persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of deze niet meer nodig heeft of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking, kan de betrokkene verzoeken de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.
- In het geval Burgers Dierenhotel Egmond aanleiding ziet om aan het verzoek om beperking van de gegevensverwerking te voldoen, zal Burgers Dierenhotel Egmond alleen nog persoonsgegevens verwerken met toestemming van de betrokkene of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat (waaronder, maar niet beperkt tot, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
5. Burgers Dierenhotel Egmond draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of beperking zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
6.
- De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer dit geschiedt op basis van een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van Burgers Dierenhotel Egmond, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Burgers Dierenhotel Egmond staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
- Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
- Burgers Dierenhotel Egmond dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar te beoordelen of het bezwaar terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk te worden beëindigd.

7. Ook heeft de betrokkene het recht de persoonsgegevens te laten overdragen. Dat betekent dat de betrokkene bij Burgers Dierenhotel Egmond een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de betrokkene hebben in een computerbestand naar de betrokkene of naar een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.
8. Een beslissing op een verzoek om inzage, een beslissing als vermeld in lid 4 en de beoordeling als vermeld in lid 6 van deze bepaling zijn besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.

9. Bewaartermijnen
1. Adres- en klantengegevens: om er zeker van te zijn dat de bestelling goed is bezorgd en er daarna geen reden meer is om vragen over het bestelde product te beantwoorden worden de persoonsgegevens verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat de bestelling is bezorgd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
2. Werknemers: de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van Burgers Dierenhotel Egmond zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

10. Klachten
Burgers Dierenhotel Egmond wijst de betrokkene er tevens op dat deze het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de toezichthouder is te vinden op: autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Inwerkingtreding en citeertitel
Deze verklaring kan aangehaald worden als Privacy Verklaring Burgers Dierenhotel Egmond en treedt in werking op: 27-07-2018

De Verklaring is opgemaakt door Burgers Dierenhotel Egmond en vervangt eventuele vorige versies. De verklaring kan van tijd tot tijd door Burgers Dierenhotel Egmond worden aangepast.

Certificering

Burgers Dierenhotel Egmond hecht veel waarde aan de kwaliteit van opvang en zorgt goed voor uw huisdier. Wij zijn Dibevo gecertificeerd. Dibevo is de belangenbehartiger voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierenbranche. Ook zijn we aangesloten bij Aequor als erkend leerbedrijf.

Copyright © Digiwebsite - Dit is een website van Digiwebsite